Skip to main content

Algemene voorwaarden Plan A event management – CarSmash

1. Definities

Deelnemers

De deelnemers aan het Evenement.

Evenement

Het door de Deelnemers molesteren van een wrak van een auto, bekend als “CarSmash”.

Klant

Eén van de Deelnemers die de groep richting ons vertegenwoordigt, zijnde degene aan wie de Reserveringsbevestiging is gestuurd door ons.

Wij

CarSmash, onderdeel van de onderneming Plan A Event Management, een onderneming gevestigd op het adres Nieuwe Nieuwstraat 27 C, 1012 NG, Amsterdam, Nederland.

Reserveringsbevestiging

De door de Klant ontvangen bevestiging van het Evenement inclusief de verdere details daarvan zoals datum, aanvangstijdstip, locatie, kosten en betalingscondities.

2. Toepasselijkheid
Alle boekingen voor het Evenement die door ons zijn geaccepteerd door middel van een Reserveringsbevestiging zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien Klant ook gebruikt maakt van enige andere diensten van ons, dan zijn de hierop toepasselijke voorwaarden aanvullend van toepassing, maar de voorwaarden inzake CarSmash prevaleren voor dit Evenement. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Betaalmoment
Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet uiterlijk 14 dagen voor de datum van het Evenement aan ons heeft voldaan, behouden wij ons het recht voor om de reservering te laten vervallen.

4. Legitimatieplicht

Alvorens aan CarSmash deel te nemen kunnen wij de Klant verplichten zich te legitimeren door het tonen aan ons van een geldig legitimatiebewijs.

5. Voorschriften tijdens het Evenement
Door het aangaan van de reservering verklaart Klant, ook namens de Deelnemers, zich bekend en akkoord met de op CarSmash toepasselijke voorschriften:

 1. Het is niet toegestaan ​​deel te nemen aan het Evenement na consumptie van alcohol of enig type drugs. In geval van twijfel, heeft ons personeel de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid of de Deelnemer kan deelnemen.
 2. Tijdens deelname aan het Evenement is het verplicht om de uitgereikte beschermende kleding te dragen, zoals overalls, handschoenen en veiligheidsbril. Het dragen van gesloten schoenen is verplicht en het dragen van slippers is niet toegestaan.
 3. Tussen de Deelnemers die het voertuig slaan en toeschouwende Deelnemers moet een afstand van 2,5 meter bewaard worden. Deelnemers die op de afstand van 2,5 meter staan, alsmede enige andere toeschouwers, dienen een bril met bescherming aan de zijkant of een veiligheidsbril te dragen wanneer Deelnemers bezig zijn met slaan van het voertuig.
 4. Bij het slaan van het voertuig, dient de Deelnemer zich bewust te zijn van zijn directe omgeving. De Deelnemer dient ervoor te zorgen dat hij genoeg ruimte achter hem vrij laat zodat de Deelnemer niemand raakt tijdens het slaan en uithalen daarvoor.
 5. Het is niet toegestaan om het voertuig binnen te gaan vóór, tijdens of na de activiteit.
 6. Het is niet meer dan 2 personen op hetzelfde moment toegestaan om het voertuig te slaan. Zij dienen onderling te allen tijde een afstand van 2,5 meter ten opzichte van elkaar te bewaren.
 7. Er is een keuze aan verschillende hamers en overige gereedschappen beschikbaar, zodat elke Deelnemer een gereedschap dat voor hem geschikt is kan selecteren.
 8. Niemand mag op enig moment op het voertuig staan.
 9. Het is niet toegestaan enig ander voertuig te raken dan het voertuig dat aan de betreffende groep van Deelnemers is toegewezen.
 10. Het is niet toegestaan om van het toegewezen of andere aanwezige voertuigen, enig onderdeel te ontvreemden of mee te nemen. Dit wordt aangemerkt als diefstal waarvan aangifte wordt gedaan.
 11. Het is verplicht om de instructies van het personeel op te volgen.

6. Annulering en wijzigingen

Indien de Klant het gehele Evenement wil annuleren is het volgende verschuldigd:

– Meer dan 14 dagen voor de datum van het Evenement = kosteloze annulering;

– Minder dan 14 dagen voor de datum van het Evenement = 100% van het verschuldigde bedrag. Aanbetalingen worden dan niet gerestitueerd.

Bij gedeeltelijke annulering waarbij het groepsaantal naar beneden wordt gebracht houden wij 1 week voor aankomst aan, hierna belasten we 100% van de annuleringskosten door.

Alle annuleringen (ook gedeeltelijke) moeten schriftelijk worden doorgegeven. De datum van annulering is de datum waarop wij het bericht van annulering hebben ontvangen.

De volgende omstandigheden vormen in ieder geval geen reden om de reservering kosteloos te kunnen annuleren:

– Weersomstandigheden op de dag van het Evenement;

– Een te gering aantal Deelnemers (= minder dan 8 Deelnemers).

Indien CarSmash wijzigingen in het evenement, bijvoorbeeld wijziging sloperij, wenst aan te brengen voor of tijdens het Evenement, heeft CarSmash recht om de wijzigingen aan de klant door te voeren. De wijzigingen zullen te allen tijde schriftelijk, indien mogelijk tijdig gecommuniceerd worden.
Bij gedeeltelijke en volledige annuleringen in het evenement door CarSmash, zal CarSmash 100% van het geannuleerde onderdeel vergoeden. Er wordt geen extra compensatie gegeven.

7. Aansprakelijkheid
Aan het Evenement wordt op eigen risico deelgenomen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, verlies van bezittingen, letsel of dood dat is opgelopen door een Deelnemer als gevolg van deelname.

8. Weigeringsrecht

Wij hebben te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een boeking voor CarSmash te weigeren of éénzijdig te annuleren indien er redelijke vermoedens zijn dat de Deelnemers zich niet zullen houden aan het in deze voorwaarden bepaalde of anderszins door deelname aan het Evenement er een onacceptabel risico – al dan niet voor derden -ontstaat.

9. Toepasselijk recht

Alle geschillen voortvloeiend uit de reservering van CarSmash zijn onderworpen aan Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.